اولین سخن

در ابتدای هر دفتری آنچه را که مشغله ذهنی آن زمانم بود می نوشتم. هر آنچه که تاری و ابهام آن برایم بیشتر نمایان می شد. حال که به نصیحت یکی از دوستان عزیز که گفت "هویتی در دنیای مجازی داشته باش"(بگذریم از اینکه معنی هویت چیست) بهتر این دیدم که این رسم را ادامه دهم و در ابتدای این دفتر مجازی نیز ذهنیات مشوش اکنونم را بیان کنم. اما زبانم یاری نمی دهد!!! زبان! زبان!

این چه زبان وین چه زبان رانی است
گفته و ناگفته پشیمانی است


/ 1 نظر / 9 بازدید
ناشناس

به نظرم شما خیلی با کلمات بازی می کنید تا بتونید انچه که در ذهنتون هست رو بیان کنید در حالی که از این مسئله غافلید: حرف که از دل بر آید لاجرم بر دل نشیند. موفق باشید